TEL ALARMOWY   998  /  112
A- A A+

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zaświadczenia z interwencji straży pożarnej.

        W celu prawidłowego wykonania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), na podstawie art. 13 ust. 6, pkt 1 oraz ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.), postanawiam wprowadzić do stosowania następujące zasady pobierania opłaty skarbowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. 

W szczególności opłacie skarbowej w zakresie zadań i kompetencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie podlegają:
1. zaświadczenie wydane na wniosek – 17 zł;
2. zaświadczenie wydane na wniosek, wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – 17 zł;
3. zaświadczenie i odpis dokumentów wydane z archiwum – 26 zł;
4. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii – od każdej pełnej lub zaczętej strony – 5 zł;
5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis lub kopia, od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
a) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
b) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. O obowiązku dokonania opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu czynności z opłat decyduje komórka organizacyjna Komendy merytorycznie odpowiedzialna za wydanie dokumentu na złożony wniosek.


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, lub bezgotówkowo na rachunek w Banku Spółdzielczego w Pińczowie na rachunek : 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. Jednostki budżetowe,
2. Jednostki samorządu terytorialnego,
3. Organizacja pożytku publicznego,
4. Osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
5. Zakłady ubezpieczeniowe w zakresie wnioskowania o wydanie zaświadczenia z interwencji straży pożarnej.

Wniosek dot. zaświadczenia (pobierz)

Czad i ogień - obudź czujność

 

 

 

bip

NASZA POGODA - PIŃCZÓW

www.swiatpogody.pl
Początek strony